نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدابیرآموزشی و عملکرد پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (بررسی موردی شهر مشهد)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 33-68

حمید هاشمی؛ اکبر روایی؛ سیدعلی سجادی صابر