نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 5
3. واکاوی برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذی‌نفعی((MSQCM در آموزش عالی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 157-170

محمد‌رضا یوسف‌زاده‌چوسری؛ رضا صالحی؛ صدیقه کاظم‌پور