نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی با تکنیک سنجش رضایت مشتری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 99-120

انسیه جعفری‌نیکو؛ پوریا سهرابی؛ سعید علی‌آبادی