نویسنده = ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تیپ‌های مختلف مدرسی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 45-74

محمدرضا یوسف‌زاده؛ علی محبی


2. واکاوی برنامه درسی کیفی مبتتی بر مدل چند ذی‌نفعی((MSQCM در آموزش عالی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 157-170

محمد‌رضا یوسف‌زاده‌چوسری؛ رضا صالحی؛ صدیقه کاظم‌پور