نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 41-60

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم