نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 21-40

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم


2. تدوین و اعتباریابی مقیاس ارزیابی کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 41-60

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم