نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 21-40

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم