نویسنده = ������ ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 14
1. طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 1-20

محسن عامری شهرابی؛ اسماعیل کاوسی


4. کیفی سازی روشهای یاددهی آموزشهای تخصصی علوم و فنون دریایی

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 101-120

محمد رضوی؛ پرویز امیری


5. تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 1-20

رضا قیاسی؛ امیرحسین یاوری؛ پرویز آهی؛ حبیب قنبری


9. ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 101-120

حسن ملکی؛ سید علی خالقی نژاد؛ سید علی خالقی‌نژاد؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراستخواه؛ دکتر عباس عباسپور


11. یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است.

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 41-60

رقیه اسمعیل‌زاده نمینی؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی