نویسنده = ����������������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. یک نوبت تمرین رژه بر میزان هماچوری دانشجویان دانشگاه‌ علوم ‌انتظامی مؤثر است.

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 41-60

رقیه اسمعیل‌زاده نمینی؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی