نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل تشکیل دهنده تربیت معلم کارافرینی در ایران

دوره 7، شماره 24، بهار 1398، صفحه 121-130

رضا ساعی مهربان؛ اسد حجازی؛ سید رسول حسینی؛ محمد عزیزی


3. نیازسنجی آموزش کارآفرینی بازنشستگان

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 21-40

محمد عزیزی؛ سمیه کراری