نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مدیریت استعداد در مراکز آموزشی ناجا

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 121-140

بهزاد شوقی