نویسنده = �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ تحقیق و پژوهش در نقشه علمی ناجا: دیدگاه پژوهشی اساتید دانشگاه علوم انتظامی

دوره 5، شماره 16، بهار 1396، صفحه 60-81

محمدحسین عباس نژاد؛ علی قنبری باغسیاه؛ رسول نجار باغسیاه