نویسنده = �������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدلی برای توسعه آموزش های مهارتی در سازمان

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 41-60

اسماعیل کاوسی؛ سید مهدی حسینی راد