نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات.

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 101-120

زهرا کیخا؛ مهدی زیرک؛ احمد اکبری؛ تورج فلاح مهنه