نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 121-135

علی اصغر محمد پور؛ نگین جباری؛ محمد صالحی