نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 61-80

امیر امیری رشخوار؛ مهدی زیرک؛ محمود قربانی؛ علی حسین زاده


2. طراحی مدل ‌توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا با استفاده از رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 1-47

محمد قراری؛ محمود قربانی؛ علی معقول؛ احمد زنده دل؛ علی اکبر گل محمدی