نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ‌توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا با استفاده از رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 1-47

محمد قراری؛ محمود قربانی؛ علی معقول؛ احمد زنده دل؛ علی اکبر گل محمدی