نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر نهادینه‌سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 71-90

حمیدرضا محمدزاده مهنه؛ محمدحسین عباس نژاد؛ جواد فقیهی پور