نویسنده = �������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 1-15

زهرا حاتمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری