نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مولفه ها ی رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 16-25

معصوم هاشم زاده؛ حمید رضا اراسته؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی