نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی عوامل شرایطی سازمان یاد گیرنده در نظام اموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 45-60

فریبا دمرچیلی؛ نقی کمالی؛ محمد مجتبی زاده