نویسنده = ������ �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مؤلفه های خودکارآمدی و خودناتوان سازی دانشجویان بر اتمام پایان نامه/ رساله

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 81-95

سعید غیاثی ندوشن؛ مائده تقی زاده طبرسی