نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل اثرگذار برخلاقیت دانش آموزان دوره دوم شهر تهران

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 202-220

معصومه اولادیان؛ سودابه سادات موسوی؛ محمد نقی ایمانی


2. شناسایی عوامل اثرگذار بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 202-220

سودابه سادات موسوی؛ معصومه اولادیان؛ محمد نقی ایمانی


3. ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان

دوره 7، شماره 25، تابستان 1398، صفحه 71-90

محبوبه شاطری؛ یلدا دلگشایی؛ محمد نقی ایمانی؛ عباس خورشیدی