نویسنده = �������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد نوآورانه از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: پارادایم کیفی

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 250-249

سید مهدی خاکزادیان؛ مجید فتاحی؛ محمد صالحی