نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر وچارچوب "روش ارزیابی یادگیری محور"در آموزش: یک فراترکیب

دوره 8، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 121-135

علی اصغر احمدی شکوه؛ فاطمه همتی؛ سیدمحمد علوی؛ مریم فرنیا