نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 201-220

علی افشار؛ بهنام مدبری؛ مهدی صالحی