نویسنده = ��������������(�������������� ����������)�� ������������
تعداد مقالات: 5
1. تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 91-111

علی انتهائی آرانی؛ فرزانه واصفیان؛ محمد حسنی؛ عباس قلتاش


2. طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 1-20

محبوبه سیدی؛ فرزانه واصفیان؛ مهدی کشاورزی


3. طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 272-285

رضوان شیرمحمدی؛ فرزانه واصفیان(نویسنده مسئول)؛ عباس قلتاش


5. چالشها و پیامدهای برنامه درسی مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران: پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 101-120

محبوبه سیدی؛ فرزانه واصفیان؛ مهدی کشاورزی