نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 91-111

علی انتهائی آرانی؛ فرزانه واصفیان؛ محمد حسنی؛ عباس قلتاش


2. طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 272-285

رضوان شیرمحمدی؛ فرزانه واصفیان(نویسنده مسئول)؛ عباس قلتاش