نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 1-20

محبوبه سیدی؛ فرزانه واصفیان؛ مهدی کشاورزی


2. چالشها و پیامدهای برنامه درسی مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران: پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1399، صفحه 101-120

محبوبه سیدی؛ فرزانه واصفیان؛ مهدی کشاورزی