نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 121-140

نازنین صادق زاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ مهناز ربیعی؛ فائزه درمان