نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر در خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه دوم با رهیافتی پدیدارشناسانه.

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 161-172

افسانه صفویه؛ محمدنور رحمانی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری