نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 141-160

محمدحسن رفعت؛ سیداحمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی؛ محمد بهروزی