نویسنده = �������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از کارکردهای الگوی ارزشیابی توصیفی

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 91-111

علی انتهائی آرانی؛ فرزانه واصفیان؛ محمد حسنی؛ عباس قلتاش