نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل مفهومی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مؤلفه های مستخرج از متون اسلامی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 21-40

حسن محسنی؛ زهره سعادتمند؛ نرگس کشتی آرای