نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 61-80

امیر امیری رشخوار؛ مهدی زیرک؛ محمود قربانی؛ علی حسین زاده