نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 21-40

طیبه ارجمندی؛ علی‌اکبر امین بیدختی؛ علی‌محمد رضایی