تاثیر هوش هیجانی بر ابعاد مختلف عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

نویسندگان

1 بیرونی

2 درونی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی انجام شد. این تحقیق از نظر هدف و نوع استفاده، کاربری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 420 نفر از اعضای هیات علمی یکی از دانشگاه‌های نظامی است که برای انتخاب نمونه 201 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه استاندارد سیبر- شرینگ و محقق‌ساخته به‌ترتیب برای جمع‌آوری داده‌های مرتبط با هوش هیجانی و عملکرد اعضای هیات علمی بود که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 845/0 و 863/0 محاسبه و روایی آن با شیوه روایی صوری و محتوا مورد تایید قرار گرفت. به‌منظور تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری، آزمون همبستگی ضریب پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی پیش‌بینی‌کننده‌‌ی خوبی برای مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی (توانمندی‌های علمی، طرح درس، روش‌های تدریس، نظم و انضباط و ارزش‌یابی تحصیلی) هستند. از این‌رو، آشنایی اساتید دانشگاه با مؤلفه‌های هوش هیجانی، از جمله توانایی شناخت استعدادهای درونی خویش، توجه به احساسات، عواطف دانشجویان و همکاران، خود را عضوی مؤثر و درخورِ احترام در فعالیت‌های گروه معرفی کردن، ارزش قائل شدن به مقام و جایگاه علمی خویش، می‌توانند در بهبود عملکرد آموزشی- پژوهشی گام‌های مؤثری بردارند.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • احمدى طهور سلطانى، محسن؛ عسگرى، محمد و توقیرى، امینه (1392). اثربخشى آموزش مهارت­هاى زندگى بر کاهش عوامل خطر ساز و افزایش عوامل محافظت­کننده سوءمصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت. فصلنامه اعتیاد پژوهى سوء مصرف مواد. 7(27)، 160-149.

  • احمدی کیا خالد،جهان بازی گوجانی فرشاد. (1397). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برکنترل خشم وتصمیم گیری دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم تربیتی و روانشناسی ایران. تهرانhttps://civilica.com/doc/824254

  • اسکندری، مجتبی؛ اسلامی فارسانی، عباس؛ کارگر، احمد؛ افراسیابی حسین.(1397). خطر پذیری زنان در رفتارهای جنسی. کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد پردیس علوم.

  • باقری، خدیجه؛ میرزائیان، بهرام؛ فخری­محمد کاظم (1396). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (کنترل خشم، جرأت­ورزی و ارتباط مؤثر) بر سرسختی و راهبردهای مقابله­ای نوجوانان بی­سرپرست. فصلنامه ایده های نوین روانشناسی. 1(2)، 62-55.

  • بهرامی، محمود (1396). بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر کاهش گرایش به رفتارهای پر خطر در نوجوانان دبیرستانی تهران بزرگ.فصلنامه علمی پلیس زن. 2(27)، 67-49.

  ·                    حاتمی، محمد؛ صادقی راد، سعید و حسنی، جعفر (1394). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در تکانشگری نوجوانان دختر دارای علائم اختلال سلوک. پژوهش در نظام­های آموزشی. 9(31)، 227-254.

  • رحتمی، رباب؛ محمدخانی، شهرام؛ محسن پور، محمدرضا (1394). اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر. فصلنامه روانشناسی نظامی. 6(23)، 26-17.

  • سلمانی، بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ آریاناکیا، المیرا (1393). بررسی نقش صفات شخصیت (وظیفه‌شناسی، سازگاری و هیجان‌خواهی) در رفتارهای پرخطر. تازه های علوم شناختی. 16(1)، 10-1.

  • سلیمی بجستانی؛ حسین، محمدی؛ جلالی فراهانی، مجتبی؛ سهرابی، رقیه؛ محمدی، اکبر؛ ارفعی، اصغر (1390). اثربخشی مهارت­های زندگی در سبک­های مقابله­ای نوجوانان دختر. زن و مطالعات خانواده. 14(3)، 59-45.

  • شربتیان، محمدحسین؛ علیزاده، سامریان (1394). رابطه مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی (نمونه موردی: جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان حاجی‌آباد). پژوهشنامه مددکاری اجتماعی. 2(6)، 207-163.

  • شعبانی، مهشید؛ رنجبرسودجانی، یوسف (1397). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر وتکانشگری نوجوانان. مجله (علمی ترویجی) رویش روانشناسی. 8(29)، 30-17.

  • صادق محبوب، سمانه؛ جعفریان، حمید (1397). اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر احساس تنهایی دانش­آموزان دختر پنجم ابتدایی شهرستان رودسر. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره مشهد.موسسه عالی شاندیز.

  • عطایی مقانلو، رقیه؛ عطایی مقانلو، وحید؛ باباپور علیزاده گورادل جابر، ایمانی سعید، نجاتی وحید، فتح آبادی جلیل (1398). مقایسه اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن­آگاهی(MBSAT) و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال مصرف مواد. مجله علوم پزشکی رازی. ۲۶(۷)، ۹۹-۱۱۲.

  • فائزه ادیب­نیا، عبدالجواد؛ احمدی، سید علی؛ موسوی، محمدی (1395). مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان. سلامت اجتماعی و اعتیاد. 3(9)، 36-11.

  • قاسمی ارگنه، حامد؛ زارعی، ابوالفضل؛ گلی، رحیم؛ و قاسمی، محمد (1393). اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی با تاکید بر پیشگیری زودرس در برابر رفتارهای پرخطر در دانش­آموزان مقطع دبیرستان. دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران.

  • زاده کریمی، سمیه. ژیلا،ویسی بهار.(1397).اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش مشکلات رفتاری دختران شهرستان مریوان.دومین کنفرانس دانش وفناوری روانشناسی،علوم تربیتی جامعه شناسی ایران.تهران.

  • محمدی زاده؛ علی و احمدآبادی، زهره (1388). بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و راهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط خانواده. مجله خانواده پژوهشی. 5 (4)، 485-467.

  • مؤمنى، خدامراد (1389). تأثیر آموزش مهارت­هاى زندگى در تغییر نگرش به سوءمصرف مواد به منظور ارائه یک مدل آموزشى در بین دانشجویان در معرض وابستگى به مواد. رساله دکترا رشته روانشناسی عمومى. دانشگاه علامه طباطبایى، تهران.

    نادری منجی رضا،لطیفی حمید.(1397). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر جراُت ورزی و مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).فصلنامه آموزشی علوم دریایی.نوشهر. شماره 12 ، بهار97.

  • نجاتی سوق سید محمد، محمدحسینی سروک راضیه، منصوریان سید محمد علی، بزرگیان لیلا، جمالی نسب زاهد، جمالی نسب امین (1398). بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با حمایت‌های اجتماعی ادراک شده در بین نوجوانان شهر یاسوج در سال 1395. ارمغان دانش. 24(1)، 110-121.

  • نوری قاسم ابادی، رحیم و محمدخانی، پرویز (1373). برنامه آموزش مهارت­های زندگی، تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

  • Botvin, G. J. (2002), Adolescent Drug Abuse Prevention: Current Findings and Future Directions", Hand Book of Drug Abuse, Washington. DC, American Psychological Association.

  • Botvin, J. Gilbert. (2000), "Preventing Drug Abuse in Schools: Social and Competence Enhancement Approaches Targeting Individual-level Etiological Factors", Addictive Behavior. 25.

  • Chekov A.E. Holt, N.L. (2016). Implicit transfer of life skills through participation in Brazilian Jiu-Jitsu. Journal of Applied Sport Psychology. 28(2), 139-153.

  • Chinchilla MA, Kosson DS. (2016). Psychopathic traits moderate relationships between parental warmth and adolescent antisocial and other high-risk behaviors. Crim Justice BehavJ. 43(6), 722-38.

  • Foxcroft, D.R. and Tsertsvadze, A. (2011). Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in young people. Cochrane Database of Systematic Reviews.

  • Ko, N.Y., Wang, P.W., Wu, H.C., Yen, C.N., Hsu, S.T., Yeh, Y.C., Chung, K.S., Yen, C.F. (2012). Self-efficacy and HIV risk behaviors among heroin users in Taiwan. J Stud Alcohol Drugs, 73(3): 469-76.

  • Liu, J., Liu, S., Yan, J. (2015). The impact of life skills training on behavior problems in left-behind children in rural China: A pilot study. School Psychology International, 37(1), 76-89.

  • Witkiewitz, K., Bowen, S., Douglas, H., & Hsu, S.H. (2013). Mindfulness-based relapse prevention for substance craving. Addict Behavior, 38(2): 1563-1571.

  World Health Organization. (2016). ICD-10: International statistical classification of diseases and related health problems, 10th Revision. ICD-10 Version: 2016. Retrieved from https://icd.who.int/browse10/2016/e