تدوین و اعتباریابی مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه

نویسندگان

1 مدرس

2 عضو هیات علمی

چکیده

جوّ تغییر در دانشگاه اشاره به ادراک افراد از وضعیت مطلوبی دارد که دانشگاه تمایل به دستیابی آن را دارد. هر اندازه افراد ادراک مطلوب‌تری از تغییر داشته باشند، تغییر به صورت اثربخش‌تر اتفاق می‌افتد. دانشگاه‌ها جهت همگامی با تغییرات مستمر، نیازمند برخورداری از ابزاری نظام‌مند برای ارزیابی و شناخت جوّ تغییر دانشگاه می‌باشند تا با بهره‌گیری از آن بتوانند روند توسعه تغییر را با سرعت و موفقیت بیشتر پیگیری نمایند. لذا هدف کلی این پژوهش تدوین و اعتباریابی مقیاس توسعه‌ جوّ تغییر راهبردی برای دانشگاه بود. به منظور تدوین ابزار مذکور با مبنا قرار دادن الگوی کل‌نگر ساختاری توسعه‌ی جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه، به تدوین و سپس اعتباریابی ابزاری برای توسعه جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه پرداخته شد. ابزار مذکور مشتمل بر ده عامل (مبانی تغییر؛ بُعد مفهومی در سطوح محیطی، سازمانی و فردی؛ بُعد ساختاری در سطوح گروهی و سازمانی؛ بُعد عملکردی در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و محیطی) تدوین گردیده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ آماری تحقیق، شامل کلیه‌ی مدیران دانشگاه شیراز (138 نفر) در سال تحصیلی 95 ـ 1394 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 103 نفر به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند و مقیاس جوّ تغییر راهبردی در دانشگاه را تکمیل نمودند. پس از بررسی روایی صوری مقیاس مذکور، به منظور بررسی روایی سازه از روش تحلیل گویه استفاده شد که نتیجه به دست آمده بیانگر روایی بالای آن بود. جهت آزمون ساختار عاملی توسعه‌ی جوّ تغییر راهبردی نیز از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه‌ی اول و دوم استفاده شد که نتیجه‌ نشان داد که هر کدام از عامل‌های ده‌گانه‌ی توسعه‌ی جوّ تغییر در دانشگاه برای تبیین توسعه‌ی جوّ تغییر از روایی بالایی برخوردار می‌باشند. نتیجه آلفای کرونباخ نیز نشان داد که این مقیاس از پایایی بالایی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • احمدى طهور سلطانى، محسن؛ عسگرى، محمد و توقیرى، امینه (1392). اثربخشى آموزش مهارت­هاى زندگى بر کاهش عوامل خطر ساز و افزایش عوامل محافظت­کننده سوءمصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت. فصلنامه اعتیاد پژوهى سوء مصرف مواد. 7(27)، 160-149.

  • احمدی کیا خالد،جهان بازی گوجانی فرشاد. (1397). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برکنترل خشم وتصمیم گیری دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم تربیتی و روانشناسی ایران. تهرانhttps://civilica.com/doc/824254

  • اسکندری، مجتبی؛ اسلامی فارسانی، عباس؛ کارگر، احمد؛ افراسیابی حسین.(1397). خطر پذیری زنان در رفتارهای جنسی. کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد پردیس علوم.

  • باقری، خدیجه؛ میرزائیان، بهرام؛ فخری­محمد کاظم (1396). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (کنترل خشم، جرأت­ورزی و ارتباط مؤثر) بر سرسختی و راهبردهای مقابله­ای نوجوانان بی­سرپرست. فصلنامه ایده های نوین روانشناسی. 1(2)، 62-55.

  • بهرامی، محمود (1396). بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر کاهش گرایش به رفتارهای پر خطر در نوجوانان دبیرستانی تهران بزرگ.فصلنامه علمی پلیس زن. 2(27)، 67-49.

  ·                    حاتمی، محمد؛ صادقی راد، سعید و حسنی، جعفر (1394). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در تکانشگری نوجوانان دختر دارای علائم اختلال سلوک. پژوهش در نظام­های آموزشی. 9(31)، 227-254.

  • رحتمی، رباب؛ محمدخانی، شهرام؛ محسن پور، محمدرضا (1394). اثربخشی آموزش توانمندسازی روانی- اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف موادمخدر. فصلنامه روانشناسی نظامی. 6(23)، 26-17.

  • سلمانی، بهزاد؛ حسنی، جعفر؛ آریاناکیا، المیرا (1393). بررسی نقش صفات شخصیت (وظیفه‌شناسی، سازگاری و هیجان‌خواهی) در رفتارهای پرخطر. تازه های علوم شناختی. 16(1)، 10-1.

  • سلیمی بجستانی؛ حسین، محمدی؛ جلالی فراهانی، مجتبی؛ سهرابی، رقیه؛ محمدی، اکبر؛ ارفعی، اصغر (1390). اثربخشی مهارت­های زندگی در سبک­های مقابله­ای نوجوانان دختر. زن و مطالعات خانواده. 14(3)، 59-45.

  • شربتیان، محمدحسین؛ علیزاده، سامریان (1394). رابطه مهارت‌های زندگی با سلامت اجتماعی (نمونه موردی: جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان حاجی‌آباد). پژوهشنامه مددکاری اجتماعی. 2(6)، 207-163.

  • شعبانی، مهشید؛ رنجبرسودجانی، یوسف (1397). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر وتکانشگری نوجوانان. مجله (علمی ترویجی) رویش روانشناسی. 8(29)، 30-17.

  • صادق محبوب، سمانه؛ جعفریان، حمید (1397). اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر احساس تنهایی دانش­آموزان دختر پنجم ابتدایی شهرستان رودسر. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره مشهد.موسسه عالی شاندیز.

  • عطایی مقانلو، رقیه؛ عطایی مقانلو، وحید؛ باباپور علیزاده گورادل جابر، ایمانی سعید، نجاتی وحید، فتح آبادی جلیل (1398). مقایسه اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن­آگاهی(MBSAT) و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال مصرف مواد. مجله علوم پزشکی رازی. ۲۶(۷)، ۹۹-۱۱۲.

  • فائزه ادیب­نیا، عبدالجواد؛ احمدی، سید علی؛ موسوی، محمدی (1395). مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان. سلامت اجتماعی و اعتیاد. 3(9)، 36-11.

  • قاسمی ارگنه، حامد؛ زارعی، ابوالفضل؛ گلی، رحیم؛ و قاسمی، محمد (1393). اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی با تاکید بر پیشگیری زودرس در برابر رفتارهای پرخطر در دانش­آموزان مقطع دبیرستان. دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران.

  • زاده کریمی، سمیه. ژیلا،ویسی بهار.(1397).اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش مشکلات رفتاری دختران شهرستان مریوان.دومین کنفرانس دانش وفناوری روانشناسی،علوم تربیتی جامعه شناسی ایران.تهران.

  • محمدی زاده؛ علی و احمدآبادی، زهره (1388). بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و راهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط خانواده. مجله خانواده پژوهشی. 5 (4)، 485-467.

  • مؤمنى، خدامراد (1389). تأثیر آموزش مهارت­هاى زندگى در تغییر نگرش به سوءمصرف مواد به منظور ارائه یک مدل آموزشى در بین دانشجویان در معرض وابستگى به مواد. رساله دکترا رشته روانشناسی عمومى. دانشگاه علامه طباطبایى، تهران.

    نادری منجی رضا،لطیفی حمید.(1397). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر جراُت ورزی و مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).فصلنامه آموزشی علوم دریایی.نوشهر. شماره 12 ، بهار97.

  • نجاتی سوق سید محمد، محمدحسینی سروک راضیه، منصوریان سید محمد علی، بزرگیان لیلا، جمالی نسب زاهد، جمالی نسب امین (1398). بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با حمایت‌های اجتماعی ادراک شده در بین نوجوانان شهر یاسوج در سال 1395. ارمغان دانش. 24(1)، 110-121.

  • نوری قاسم ابادی، رحیم و محمدخانی، پرویز (1373). برنامه آموزش مهارت­های زندگی، تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

  • Botvin, G. J. (2002), Adolescent Drug Abuse Prevention: Current Findings and Future Directions", Hand Book of Drug Abuse, Washington. DC, American Psychological Association.

  • Botvin, J. Gilbert. (2000), "Preventing Drug Abuse in Schools: Social and Competence Enhancement Approaches Targeting Individual-level Etiological Factors", Addictive Behavior. 25.

  • Chekov A.E. Holt, N.L. (2016). Implicit transfer of life skills through participation in Brazilian Jiu-Jitsu. Journal of Applied Sport Psychology. 28(2), 139-153.

  • Chinchilla MA, Kosson DS. (2016). Psychopathic traits moderate relationships between parental warmth and adolescent antisocial and other high-risk behaviors. Crim Justice BehavJ. 43(6), 722-38.

  • Foxcroft, D.R. and Tsertsvadze, A. (2011). Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in young people. Cochrane Database of Systematic Reviews.

  • Ko, N.Y., Wang, P.W., Wu, H.C., Yen, C.N., Hsu, S.T., Yeh, Y.C., Chung, K.S., Yen, C.F. (2012). Self-efficacy and HIV risk behaviors among heroin users in Taiwan. J Stud Alcohol Drugs, 73(3): 469-76.

  • Liu, J., Liu, S., Yan, J. (2015). The impact of life skills training on behavior problems in left-behind children in rural China: A pilot study. School Psychology International, 37(1), 76-89.

  • Witkiewitz, K., Bowen, S., Douglas, H., & Hsu, S.H. (2013). Mindfulness-based relapse prevention for substance craving. Addict Behavior, 38(2): 1563-1571.