طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و عوامل موثر بر آن

نویسندگان

1 (گروه علوم تربیتی ، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران)

2 *( گروه علوم تربیتی، واحد اردستان ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران) (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

در دنیای تعلیم و تربیت ،برنامه ریزی درسی مطلوب یکی از مهمترین چالش های نظامهای آموزشی محسوب می شود به این دلیل که مطلوبیت برنامه های درسی، اهداف آموزشی و تربیتی را محقق می سازد و جوامع را در پیمودن راه توسعه و پیشرفت یاری می نماید. یکی از ویژگیهای مهم جوامع انسانی برتر، وجود پدیده ی مشارکت در بین افراد، نهادها و سازمانهای آن جوامع به خصوص در برنامه ریزی نظام آموزشی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانش آموزان متوسطه اول پرداخته است. روش پژوهش، کیفی به روش استدلال قیاسی بوده است. به منظور طراحی الگوی مداخله اولیای دانش آموزان از روش پژوهش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی استنتاجی استفاده و داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد ابعاد الگوی مداخله اولیای دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی عبارتند از: مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های درسی، کمک اولیا به معلمان در تدریس(یادگیری در خانه)، ایجاد انگیزه تحصیلی، ارزشیابی از دانش آموزان، نظارت بر اجرای برنامه های مدرسه، طراحی وکمک به فعالیتهای فوق برنامه و نظارت و مشارکت در درامدها و هزینه های مدرسه.

کلیدواژه‌ها


احمد یوسفی، م. مطهری نژاد، ح. آذری ه (1397) فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت، جلد ۳۴ شماره ۲ صفحات ۵۳-۷۲
اقدسی،س؛ کیامنش، ع؛ مهدوی هزاوه، م و صفرخانی،م (1398).تعامل دانش‌آموز در کلاس درس مدارس موفق و ناموفق مطالعه موردی از مدارس ابتدایی شرکت کننده در آزمون پرلز 2006 و تیمز 2007. تعلیم و تربیت،30، 93-120.
جهانیان، ر (1388). راهکارهای توسعه مشارکت در واحدهای آموزش از دیدگاه مدیران مدارس شهر تهران. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(1)،114-130.
حسین زاده ا.(1387). مشارکت در نظام آموزش و پرورش، ماهنامه زمانه، 62.
رمضانی، م؛ خامسان، ا. (1396). شاخص­های روان­سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013 با معرفی درگیری عاملی، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 29 (96): 204- 185.
شیربگی، ن؛ عزیزی، ن.ا. (1394). واکاوی مفهوم مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان از دیدگاه والدین. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز، دور ششم، سال 22، (2): 54-21.
عزیزی مقدم، بررسی رابطه سلامت سازمانی مـدارس و فرسودگی شـغلی دبیـران (مـورد مطالعـه: مدارس راهنمایی شهرستان مهاباد در سـال (1386-87 تحصیلی، دانشور رفتار (1388)،36، 1-22.