طراحی مدل پارادایمی روش های یاددهی –یادگیری مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی میمه ایران

2 *( گروه علوم تربیتی، واحد اردستان ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران) (نویسنده مسئول)

3 دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر ایران

چکیده

آموزش عالی از مهم‌ترین مکان‌هایی هست که در ترویج عدالت و آموزش آن، نقش مهمی ایفا می‌کند. عدالت در آموزش از ابعاد گوناگون قابل بررسی است،از جمله این ابعاد، عدالت در روش های تدریس و فرصتهای یادگیری مناسب است.اگر روش تدریس به نحوی باشد،که صرفاً تعدادی از یادگیرنده ها فعال باشند،یا برای افراد محدودی امکان فعالیت و پیگیری مسائل باشد،این روش تدریس، ناعادلانه و غیر انسانی است.این پژوهش با هدف طراحی الگوی روشهای تدریس مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی انجام شد.روش پژوهش از جمله پژوهش های ترکیبی بود که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. بخش کیفی،با استفاده از روش گراندد تئوری و بخش کمی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام شده است.مشارکت کنندگان در بخش کیفی،تمامی متخصصان حوزه برنامه درسی و تعلیم و تربیت بودندکه با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری، با 13 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه به عمل آمد.جامعه آماری در بخش کمی، کلیه اساتید علوم تربیتی در سراسر کشور بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA 12 و برای تحلیل داده های کمی جهت تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری از نرم افزار LISREL استفاده گردید. نتایج تحلیل داده ها،طی سه مرحله،کدگذاری باز،کدگذاری محوری وکدگذاری گزینشی به مفاهیم مجزا تفکیک شدندو در این راستا 43 کد به دست آمد.این مقاله،یافته های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل:شرایط علی7(مقوله)،پدیده محوری(استفاده از روش فعال وتعاملی)،استراتژیها13(مقوله)،زمینه3(مقوله)،شرایط مداخله گر3(مقوله) و پیامدها17(مقوله)تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


- بازرگان هرندی، عباس. (1399). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: انتشارات دیدار.
- ترک زاده, جعفر, مرزوقی, رحمت اله, محمدی, مهدی, سلیمی, قاسم, کشاورزی, فهیمه.(1395). تدوین چارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی. پژوهش های برنامه درسی, 6(2)،64-41.
- تقی پورظهیر، علی. (1398). مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی، چاپ 25، تهران: انتشارات آگه.
- جاودانی، مهین.(1396).دیدگاه مدرسان ایرانی نسبت به استفاده از تکنولوژی در آموزش زبان انگلیسی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
- خدابخشی ،حمیدرضا.(1394).ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان .
- رضوی، سید مصطفی و همکاران ( 1392 ) بازکاوی روش تحقیق آمیخته: انتشارات دانشگاه تهران.
- رحیم زاده، شادی. حاجی، بینا. پور قلی، حمید. (1394). تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی براساس روش ویلیام رومی و فرمول خوانایی فرای، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، واحد پژوهش شرکت دانش پژوهان همایش آفرینان پارس بین الملل، دانشگاه زرقان، دانشگاه فاطمیه، دانشگاه علم.
- سیدی،محبوبه.واصفیان، فرزانه.کشاورزی، مهدی.(1399).طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر عدالت آموزشی در آموزش عالی ،پایان نامه دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه .
 - صالحی عمران، ابراهیم و یغموری، سعید.(1389).بررسی مهارت های شغلی در بازار کار ، در زمینه اقتصاد جهانی در برنامه های آموزشی عالی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی16 ،188-165.
-  عبدی،علی،(1384). ارزشیابی از کیفیت برنامه درسی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی : تهران.- کریمی، جلال. اسدی، حسن. گودرزی، محمود. سجادی، سید نصراله. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی مقطع کارشناسی تربیت بدنی با رویکرد قابلیت های شغلی، مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 7، شماره 1، صص 9-22.
- کشاورزی، مهدی. یارمحمدیان، محمدحسین. نادی، محمدعلی. (1396).  روش‌های تدریس مبتنی بر توسعة آینده‌پژوهی در آموزش عالی ایران: مطالعة کیفی، مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، دوره 15، شماره 56، صص 16-29.
-کمالی، حامد کمالی، زهرا بویئی، بهزاد،(1396).فرایند برنامه درسی آموزش عالی در ایران:فرصت ها؛ چالش ها. کنگره ملی آموزش عالی در ایران،.
- ملامحمدی، امنه .(1379). ارزیابی کیفیت برنامه درسی در برنامه ریزی آموزشی ، تهران،دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، برنامه ریزی آموزشی.
- ملکی، حسن. (1395). مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه، چاپ 15، تهران: انتشارات سمت.