ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش، ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه (4 پرسشنامه) بود که از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بودند. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد که در زمان پژوهش تعداد آن‌ها 4874 نفر برآورد شده است و از آنجا که در این پژوهش از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است، در نهایت 465 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار AMOS ویراست 24 استفاده شده است. یافته‌های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان می‌دهد که اصول آموزش علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق فرایند آموزش نیز بر اصول سازمان یادگیرنده تأثیر می‌گذارد. همچنین فرایند آموزش علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق اصول سازمان یادگیرنده بر توسعه منابع انسانی تأثیر می‌گذارد و متغیر اصول آموزش بدون تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم بر توسعه منابع انسانی از طریق فرایند آموزش و اصول سازمان یادگیرنده تأثیر می‌گذارد. میزان تأثیر مستقیم اصول آموزش بر اصول سازمان یادگیرنده برابر با (124/0) و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق فرایند آموزش برابر با (089/0) است. میزان تأثیر مستقیم فرایند آموزش بر توسعه منابع انسانی برابر با (593/0) و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق اصول سازمان یادگیرنده برابر با (283/0) است. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم اصول آموزش بر توسعه منابع انسانی از طریق فرایند آموزش و اصول سازمان یادگیرنده برابر با (464/0) است.

کلیدواژه‌ها