شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخصها و مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی انجام شده است.
روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، کیفی بود. نمونه آماری پژوهش، شامل خبرگان و مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران به تعداد 20 نفر بودند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند. روایی و پایایی ابزار، با استفاده از معیارهای کیفیت (موثق بودن) سنجیده شد و مورد تایید قرار گرفت. که همگی مورد تایید قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده در پژوهش حاضر ، کدگذاری نظری بود.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مولفه‌های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی با رویکرد تربیت اخلاقی را می توان بر اساس سه رویکرد فلسفی مورد بررسی قرار داد که شامل، ایدئالیسم، رئالیسم و پرگماتیسم اسلامی بودند.
نتیجه گیری: در پژوهش حاضر بیان شد که الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی بر رویکرد تربیت اخلاقی را میتوان بر مبنای سه الگوی فلسفی مطرح بیان کرد چراکه مولفه های آنها همپوشانی دارد.

کلیدواژه‌ها


پارسا مهر، مهربان و رسولی نژاد، پویا. (1394). نسبت دین و ورزش: بررسی رابطهی دینداری و مشارکت ورزشی در میان دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی- فرهنگی. 4(2)، 84-59
جعفری، کیقباد، کریمی، یونس و رحمانی فر، معین. (1397). اهمیت ورزش در قرآن. تهران: انتشارات فرزانگان دانشگاه
حسینی، بتول.(1397). ورزش و تندرستی در آیات و روایات. چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
فدایی، ایوب و کرمی، علی. (1397). تربیت بدنی از دیدگاه اسلام. پژوهشهای تربیت بدنی و علوم ورزشی، 2(1)، 10-1
نظری، شهرام، کوثری پور، محسن و دیوکان، بهزاد. (1399). تبیین شاخصهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت‌بدنی شهر تهران. تعلیم و تربیت ، 141، 124-107
نعمتی، تکتم. (1397). جایگاه تربیت بدنی و ورزش در آموزه های فقهی با تاکید بر قرآن کریم. جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی- جایزه ویژه علامه جعفری (ره)
همتی، علی. (1398). آینده نگاری ورزش با تکیه بر مبانی اسلامی . پژوهش های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 10(1)، 230-205
Farooq, S., & Parker, A. (2009). Sport, physical education, and Islam: Muslim independent schooling and the social construction of masculinities. Sociology of Sport Journal26(2), 277-295.
Ghani, S. H. A. (2020). URGENCY OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN ISLAM: Urgency of Early Childhood Education. Jurnal Paradigma10(01).
Islam, F. STUDY REGARDING THE VIEW POINT OF ULAMA-E-KARAM AND RELIGIOUS SCHOLARS ABOUT SPORT EVENTS WITH REFERENCE TO QURAN AND HADITH.
Muhtar, T., Supriyadi, T., Lengkana, A. S., & Hanifah, S. (2020). Religious Characters-Based Physical Education Learning in Elementary School. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research18(12).
Walseth, K., & Fasting, K. (2003). Islam’s view on physical activity and sport: Egyptian women interpreting Islam. International review for the sociology of sport38(1), 45-60.