طراحی الگوی داده بنیاد کیفیت محوری آموزش در آموزش عالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیارگروه مدیریت،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفیت محوری آموزش مبتنی بر رضایت دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری برای بخش کیفی اعضای‎ ‎هیئت‎ ‎علمی و‎ ‎خبرگان‎ ‎دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 20 نفر و در بخش کمی کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تعداد 32000 نفر بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ 53 سوالی محقّق ساخته بود. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابقت آن ها با مبانی نظری، یافته های مقاله در بخش کیفی بیانگر آن بود که درعوامل اصلی تأثیرگذار درکیفیت خدمات آموزش، عامل امکانات وتجهیزات آموزشی(4 مؤلفه)، عامل کارکنان دانشگاه (7مؤلفه)، عامل خدمات آموزشی (7 مؤلفه)، عامل دانشجویان (4 مؤلفه )، عامل اساتید دانشگاه(8مولفه) شناسایی شدند. دربخش کمّی مقاله یافته ها نشان داد ،بعد امکانات و تجهیزات آموزشی با بار عاملی 89/0 رتبه اول،اساتید دانشگاه با بارعاملی 828/0 رتبه دوم، خدمات آموزشی با بارعاملی 821/0 رتبه سوم، دانشجویان با بارعاملی 77/0 دررتبه چهارم ضریب تأثیرگذاری و بعد کارکنان و مسئولین دانشگاه با بار عاملی 63/0 کمترین ضریب تأثیرگذاری را در عوامل مؤثر در کیفیت خدمات آموزش نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


آراسته، ح.ر.، اسفندیاری، ت. (1389 )خصوصی سازی در آموزش عالی. نشاء علم.( 1) 1 ،(20-11)
بازرگان، عباس و همکاران، (1374)رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقاء مستمر کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی«، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. دوره جدید، سال پنجم، شماره 2 ،صص 26-7.
بررسیهای آمار رسمی ایران،( 23) 1 ،(102-83)
بهروان، حسین. (1389 )جامعه شناسی سازمانی تحقیقـات، علـوم انسـانی و اجتمـاعی در ایـران- بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه و توان تحقیـق اعضـای علمـی علـوم انسـانی و اجتمـاعی دانشگاه فردوس مشهد، رساله دکترا- دانشگاه تهران، علوم انسانی.222176-علوم تربیتی.
پازارگادی، محمد. و آزادی احمد آبادی، قاسم. (1386 )،کیفیت و ارزیابی کیفیت در دانشـگاههـا و مؤسسـات آموزش عالی، تهران، انتشارات بشری.
پازارگادی، محمد. و آزادی احمد آبادی، قاسم. (1386 )،کیفیت و ارزیابی کیفیت در دانشـگاههـا و مؤسسـات آموزش عالی، تهران، انتشارات بشری.
تنکابنی، محمد. (1383 )بررسی مقایسهای نظـرات اعضـای هیئـت علمـی دربـاره برنامـه درسـی رشته های علوم انسانی و فنی مهندسی در دانشگاههای تهران و شهید بهشـتی تهـران، گزارش تحقیق، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
حصاری،محمد. (1393 )بررسی ساختار مناسب برنامه ریـزی درسـی در دانشـگاه اصـفهان، مجموعـه مقالات همایش انجمن برنامه ریزی درسی ایران، تهران، انتشارات سمت.
سیلور، جی، ویلیام ام.الکساندر و آرتورجی.لوئیس،(1372 )برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غالمرضا خوی نژاد، تهران : انتشارات سمت با مشارکت انتشارات آستان قدس رضوی.
شیری، م.، نورالهی، ط. (1391 )تغییـرات سـاختار جمعیـت و تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش عـالی در ایـران، مجلـة
عباسی نیکو، م.، یاسینی، ع.، تابان، م.، پوراشرف، ی. (1394 )شناسایی عوامل تأثیرگذار در بازاریابی آموزش عـالی در ایران (مطالعة موردی: مؤسسات غیرانتفاعی شهر اصفهان). همایش علمـی پژوهشـی علـوم تربیتـی و روانشناسی آسیب های فرهنگی، قم، مرکـز تحقیقـات و مطالعـات اسـلامی سـروش.  
علیزاده ثانی، م.، نجات، س. (1394 )بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعة موردی: شرکتهای زیر مجموعة وزارت نفت). نشریه مدیریت بازرگانی، 8) 1 ،(228 -205)
فاضلی، محمود و همکاران(1393 )برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها، تهران: انتشارات سمت.
کاویانی،حسن.نصر،احمدرضا(1395.)سنتزپژوهی چالش های برنامه های درسی آموزش عالی کشور دردهه اخیر و راهکارهای پیش رو.دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی.7(13،)7-36.
قنبر، اصغر. و تنکـابنی، حسن. (1372 ) بررسی ساختار نظام مدیریت پـژوهش وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالی (و مؤسسات وابسته)، پژوهشهای تربیتی، شماره 5
قویدل، ص.، فرجادی، غ.، رازقی، ح.، بدیعی، ح. (1391 )برآورد تقاضای آموزش عالی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در افق 1404 ،فصلنامة پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، (63 ،(68-43 .
منصوریان، ی. (1386 )گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد. همایش اطلاعات و جامعة اطلاعاتی، اردیبهشـت 1386 ،اصفهان
میرفخرالدینی، س. ح.، ابراهیم زاده پزشکی، ا.، جلیلیان، ن. (1392 )ارائة مدلی جامع درجهت پیادهسـازی مـدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدلسازی ساختاری تفسیری و مدل سازی معادلات سـاختاری (مـورد مطالعه: دانشگاه یزد)، دو فصلنامة مطالعات برنامه ریزی آموزشی،( 2)4 ،(36-5).
نجفی سیاهرودی، م.، علوی، س.، ابراهیمی، ا. (1393 )اثر هویتسازی برند بر اقدام های ضدبرند با میـانجی گـری عشق به برند و حسادت به برند. نشریه مدیریت بازرگانی،( 7) 3 ،(562 -5)