تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش تغییر برنامه درسی ریاضیات متوسطه در سطح دانش آموز مبتنی بر یادگیری عمیق بود. روش پژوهش، تلفیقی (سنتز پژوهی) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه در سال تحصیلی 1399-1398 بود. حوزه پژوهش شامل کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با برنامه درسی ریاضیات دوره متوسطه بود. روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای بود که بر همین اساس برای جمع آوری داده ها از ابزار فیش برداری استفاده شد. در این پژوهش برای تعیین باورپذیری و اطمینان پذیری یافته ها در سطح سنتز پژوهشی پس از تجزیه و تحلیل مبانی نظری به روش کدگذاری موضوعی، نتایج به دست آمده در اختیار افرادی که در حوزه ی سنتزپژوهشی و برنامه درسی ریاضیات صاحب نظر بودند قرار داده شد و پس از اخذ نظرات آن ها اقدامات اصلاحی انجام و تجدیدنظرهایی به عمل آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش کدگذاری موضوعی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ایجاد خلاقیت فردی، خلاقیت گروهی، ارتباط با دنیای واقعی، ارتباط میان فردی، ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤـﯽ، تفکر تدبیری، خودتنطیمی، آموزش شخصیت، تفکر انتقادی، کار تیمی، یادگیری ترکیبی و یادگیری در آینده در برنامه درسی ریاضیات متوسطه باعث ایجاد یادگیری عمیق در بین دانش آموزان می گردد و این مساله بسیار ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


آقازاده، محرم. (1390). برنامه درسی ملی چیست؟ رشد آموزش ابتدایی، 15(1)، 30.
احمدی، آمنه. (1390). برنامه درسی ملی و نقش مدیران. رشد معلم، 8(8)، 14.
بهرامی بید کلمه، مسعود. گویا،زهرا. (1397). فعالیت های درسی مبتنی بر چارچوب برنامه ریزی درسی DNA (دوگانی- نیازهای فکورانه-استدلال های پی در پی).
دائی زاده، حسینجان و شریعتمداری، علی. (1386). میزان آشنایی معلمان دوره متوسطه استان مازندران از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 13.
داودی، خ، و همکاران. (1384). کتاب معلم، ریاضی سال سوم راهنمایی. وزارت آموزش و پرورش. تهران.
دنیس تی، چف و سیندیادی، اسکات. (1377). مدیریت تغییر سازمانی؛ راهنمایی برای مدیران. ترجمه بهزاد رمضانی. تهران: نشریه دایره.
دهقانی ناژوانی، س. (1395). طراحی پژوهشکده ریاضیات نوین فضای معماری معاصرزبان ریاضیات نوین معماری،کارشناسی ارشد، مهندسی معماری،دانشگاه خوراسگان.
رضایی، مانی. (1393). بررسی کتابهای درسی ریاضی دوره متوسطه از شروع آموزش رسمی در ایران. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال دوم، شماره 3.
ریحانی،ا ، احمدی، غ، کرمی زرندی، ز. (1390). بررسی تطبیقی آموزش فرایند حل مساله در برنامه درسی آموزش ریاضی دورهمتوسطه کشورهای آمریکا، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و ایران: علوم تربیتی"تعلیم و تربیت"(105).
سبحانی،شیرکو; قادری، مصطفی; غلامی، خلیل. (1394). شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان.اندیشه های نوین تربیتی، دوره 11، شماره 4.
صادقی، نسرین، امین خندقی، مقصود، سعیدی رضوانی. (1396). تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، دوره دوم، شماره 26 (پیاپی 53).
گویا، زهرا. (1375). روند تغییرات محتوای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای،مجله رشد آموزش ریاضی46، ص12-8، دفتر انتشارات کمک آموزشی،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.
گویا، زهرا. (1389). نقد و بررسی حوزه یادگیری ریاضی در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.سال پنجم،شماره 18.
گویا، زهرا .(1395). مایکل فولن.محور 20 مشاهیر برنامه درسی، مایکل فولن.
مهدوی، مریم. (1389). تغییر برنامه های درسی از نظر معلمان دوره ابتدایی. تکنولوژی موزشی، 26(3): 28-31.
موسی پور، نعمت الله و صابری، سید حسین. (1389). ارزشیابی استلزامات و اقتضائات اجرای برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. فصل نامه مطالعات برنامه درسی ایران، 5 (18): 88-62.