طراحی الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

4 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

چکیده

در زمینه تغییر و تحول سازمانی، مدل‌های زیادی هست که هرکدام با تأکید بر مفروضات مختلف به‌ بررسی‌ سازمان می‌پردازند و از مهم‌ترین ابزارها در این زمینه‌، ابزار تحول فرهنگی است. در راستای بهره‌مندی و پیاده‌سازی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش‌ ، تصمیم به ارائه یک الگوی عملی و کارآمد از این مقوله مهم، با تأکید بر یادگیری سازمانی گرفته شد. ازاین‌رو، هدف غایی این پژوهش ارایه الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش‌ با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی صبغه کیفی دارد و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از استادان واحد تهران جنوب است .نمونه گیری تا زمانی ادامه پیدا کرد که مصاحبه ها به مرحله اشباع رسید. تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) انجام شده است. یافته ها در قالب الگوی پارادایمی برای استفاده مدیران و مسئولان حوزه فرهنگی دانشگاه ارائه شده است .نتایج نشان می‌دهد که ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (چهار مقوله)، پدیده اصلی (یک مقوله)، راهبرد (چهار مقوله)، شرایط زمینه ای (سه مقوله)، شرایط مداخله گر (سه مقوله) و پیامد (پنج مقوله)، الگوی تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش را تشکیل دادند.

کلیدواژه‌ها


بیدختی، حسین (1379) فرهنگ سازمانی، زمینه های پیدایش و نمودها، مجله روش، سال نهم، شمارة58 صص6-13
بیک زاده، جعفر؛ فردی آذر، علی رضا، فتحی بنایی، رنیه (۱۳۸۹)، بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر یادگیری سازمانی منطقه به عملیات انتقال گاز، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره ۱۲.
پروین, احسان, کارگذاری, محمدرضا. (1395). یادگیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاهپژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
چیت ساز،علی(1393). تحول سازمانی نوین: فلسفه های تغییر سازمان و مدیریت.نشر کنکاش
حضرتی ویری اصغر, عباس پور عباس, اکبری محله کلائی محمد(1392). تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات.  دوره 4 , شماره  13 ; 159-173
خانعلی زاده، رقیه و فانی، علی اصغر و مشبکی، اصغر و کردنائیچ اسداالله(1389 ). رابطـه بـین توانمندسـازی و یادگیری سازمانی(مورد مطالعه :دانشگاه تربیت مدرس). پژوهش نامة مدیریت تحول؛ سال دوم، شمارة 3
شاین.ادگار.ترجمه محمد ابراهیم محجوب(1383).فرهنگ سازمانی.تهران.انتشارات فرا
قربانی‌زاده، وجه‌الله (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران: انتشارات بازتاب.
 مختاری ،امیرحسین، اکبری محله کلایی،محمد،باقری، روح الله (1397). آمادگی تغییر و یادگیری سازمانی :مورد مطالعه( شهرداری تهران(. مدیریت راهبردی دانش سازمانی سال اول تابستان 1397 شماره 1
نجفی ع., رحیمیان ح., & باشکوه ا. (1395). بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری و انگیزش با آمادگی برای تغییر سازمانی در شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران. پژوهش نامه مدیریت تحول8(16), 114-139.