شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی،.واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های مدیریت نیروهای داوطلب با رویکرد ترتبیت دینی در چارچوب کمیته امداد امام خمینی انجام شده‌است.
روش: روش‌پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، کیفی بود. نمونه آماری پژوهش، شامل خبرگان و مدیران منابع‌انسانی کمیته امداد به تعداد 20 نفر بودند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند. روایی و پایایی ابزار، با استفاده از معیارهای کیفیت سنجیده شد و مورد‌تایید قرار‌گرفت. که همگی مورد تایید قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده در پژوهش‌حاضر، کدگذاری نظری بود.
یافته‌ها: نتایج حاصل‌از پژوهش نشان دادند که ابعاد مدیریت نیروهای داوطلب در چارچوب کمیته‌امداد امام خمینی شامل ابعاد رهبری، کارتیمی و فرهنگ سازمانی بودند.
نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر بیان شد که برای مدیریت نیروهای داوطلب در چارچوب کمیته امداد امام خمینی باید همواره به نوع رهبری این نیروها، یادگیری‌مشارکتی و سازگاری توجه ویژه داشت. در این پژوهش عنوان شد که بدون شک زمانی سازمان کمیته امداد امام خمینی، نقش خود را در امداد رسانی و کمک به افراد کم توان و محروم جامعه، به نحو احسن ایفا می کند که بتواند با استفاده از گروههای مردمی داوطلب آگاه و کارآمد که در حقیقت عضو اساسی، هسته مرکزی و به اصطلاح روح سازمان محسوب می شوند به اهداف از پیش تعیین شده خود دسترسی پیدا کند. از آنجایی که یکی از ارکان تحقق رسالت های سازمان کمیته امداد، جذب نیروی انسانی داوطلب کارآمد و موثر بوده و این نیروی انسانی داوطلب یکی از ایفا کنندگان نقش‌های اصلی و بنیادین در این سازمان به شمار می‌روند

کلیدواژه‌ها


اندام، رضا، منتظری، امیر و فیضی، سمیرا. (1392). بررسی نقش رضایت مندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب. مدیریت ورزی، 5(4)، 45-29
توفیقیان فر، علی حسن، عزیزی، جمشید، صیفوری، بتول، بهجتی اصل، فخرالدین و قایدگیوی، فرود. (1395). بررسی رابطه بین طرحهای خودکفایی کمیته امداد امام خمینی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه زن و جامعه، 7(2)، 113-89
تونکه نژاد، ماندنی، داوری، علی (1388)، توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه شناختی سازمان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامعه امام حسین (ع)، سال اول، شماره 3، ص 51-80.
تیموری، نازنین، رنگریز، حسن، عبداللهی، بیژن و زین آبادی، حسنرضا. (1397). اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 10(1)، 100-75
جهانگیری، عباس و کرامتی، محمد علی. (1393). اهمیت استخدام نیروی انسانی شایسته و نقش آن بر ارتقای کارایی: یک مطالعه‌ی موردی. فصلنامه بیمارستان، 13(3)، 88-77
رنگریز، حسن، عبداللهی، بیژن، زین آبادی، حسن رضا و تیموری، نازنین. (1396). بررسی متغیرهای تاثیرگذار در طراحی الگوی جذب و تأمین نیروی انسانی مبتنی بر نظام شایستگی در شرکت‌های پتروشیمی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 114-84
رهنورد، فرج الله، علمداری، شهردام و صادقی، ناهید. (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری گروههای مردمی داوطلب ارائه خدمات داوطلبانه در جمعیت هلال احمر. امداد و نجات، 1(2)، 53-39
شجاعی، حمید، موغلی، علیرضا، حضوری، محمد جواد و رسولی، رضا. (1398). طراحی مدل پذیرش سازمان‌های غیردولتی (مردم‌نهاد) از نگاه شهروندان. مدیریت دولتی، 10(2)، 288-269
طهماسبی پور، محسن، اشرف، فریده و سجادی، حمید. (1397). ارائه الگوی تحلیل نیازمندیهای سیستم اطلاعات مدیریت جذب نیروهای داوطلبی. دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 8(16)، 151-140
مارگیر، علی و بیگی راد، الهام. (1395). الگوسازی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در مؤسسات خیریه استان بوشهر. اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
محمدی، علیرضا، آمار، تیموری و مولایی، نصرالله. (1398). بررسی نقش سیاست‌های کمیته امداد امام (ره) در توانمندسازی اجتماعی خانوارهای زیرپوشش روستایی مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان. تحقیقات و توسعه کشاورزی، 50(3)، 593-577
ناظم، فتاح و پارسی، فرشته. (1389). رابطه بین فضای سازمانی و بهره وری مدیران در کمیته امداد امام خمینی(ره) و ارائه الگوی مناسب مدیریتی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(3)، 147-127
نکویی مقدم، محمود، خانجانی، نرگس، سپهریان، راضیه و شریفی، طاهره. (1395). بررسی عوامل مؤثر در جذب، ابقا، ماندگاری و نگهداشت رابطان سامت در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان کرمان- یک مطالعه کیفی. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سلامت)، 10(5)، 392-379