طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

3 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش طراحی و اعتباربخشی اهداف برنامه درسی ادبیات فارسی مهارت بنیان دوره متوسطه اول بود. روش پژوهش، آمیخته (کیفی- کمی) از نوع طرح های متوالی- اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 60 نفر از متخصصان برنامه درسی و کارشناسان ادبیات فارسی و در بخش کمی 830 نفر از دبیران ادبیات فارسی در سال تحصیلی 1399-1398 بود که به ترتیب از بین آنان 20 و 263 نفر حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در بخش کیفی مصاحبه ها و خلاصه اسناد و مدارک بود که با استفاده از روش تحلیل محتوا مدل ترتیبی مایرینگ و نظام مقوله بندی استقرایی 9 تم 87 کدمفهوم و در بخش کمی، ابزار مورد استفاده یک پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی مفاهیم استخراج شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ایجاد نگرش مثبت به مسائل اجتماعی از طریق تقویت مهارت‌های ‌چندگانه در بین فراگیران، توانایی بیان باورها، احساسات و خواسته‌ها ‌از طریق مهارت‌های ‌چندگانه در بین فراگیران، کمک به رشد فراگیران از طریق ارزش‌های مهارت بنیان، آشنایی با حقوق و وظایف اجتماعی از طریق ارزش‌های ‌مهارت بنیان در بین فراگیران، آشنایی با مباحث و موضوعات مربوط به مهارت‌های ‌چندگانه در بین فراگیران، کسب روحیه نقدپذیری و تحمل عقاید دیگران از طریق ارزش‌های ‌مهارت بنیان در بین فراگیران، تعریف عملیاتی مهارت‌های ‌چندگانه و مشخص کردن سطوح انتظارات در بین فراگیران و نهادینه سازی ارزش‌های ‌مهارت بنیان در بین فراگیران بسیار ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


- ارژنگ، غلامرضا . (1395). زبان و ادب فارسی، تهران، قطره.
- بقایی، مهدیه. (1393). منظور از وجه تولیدی و وجه دریافتی زبان و مهارت‌های زبانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش عالی زینب کبری (س).
- پورشکوری شارمی، فاطمه، موحدی، احمدرضا، عابدی، احمد. (1390). تأثیر بازی‌های کودکانه سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر اول ابتدایی، رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، شماره 7.
- حجازی، بنفشه. (1394). ادبیات کودکان و نوجوانان، تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
- حسینی، سید محمد حسین.، مطور، معصومه. (1392). طراحی، تدوین و اعتبارسنجی الگوی راهنمای یادگیری مشارکتی برای برنامه درسی قارسی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 46.
- دهقانی، مرضیه، خندقی، مقصود. (1390). مطالعات برنامه درسی ایران، دوره اول، شماره دوم.
- دانشگر، مریم. (1396). مهارت‌های دانش آموختگان نظام متوسطه با محوریت درس زبان و ادبیات فارسی (مطالعة موردی: شهر تهران)، مجله جستارهای زبانی دوره هشتم، شماره 1.
- دادکانی، محمدیاسین، کمان باز، علیرضا. (1397). بررسی مشکلات آموزشی درس ادبیات فارسی و دستور زبان فارسی در دوره متوسطه اول و دوم و رسیدن به راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکلات، پژوهشنامه اورمزد، دوره، شماره1.
- رهنما، اکبر. (1394). رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان و راه‌های تقویت آن، پیوند، شماره 185.
- سارتر، ژان پل. (2010). ادبیات چیست، ترجمه ابوالحسن نجفی، مصطفی رحیمی، نشر کتاب زمان.
- علیپور، نرگس، کیانفر، فاطمه، سیاه پوش، زهرا. (1397). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی      کلاس‌های چند پایه با دانش‌آموزان مدارس عادی در مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان فارسی، ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
- عزیزی، نعمت اله، حسین پناهی، خلیل. (1392). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی کلاس‌های چندپایه با دانش‌آموزان مدارس عادی در مهارت‌های زبان فارسی، نشریه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، شماره 3.
- فروزانفر، فرانک. (1396). اثربخشی قصه گویی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
- مصطفایی، نجمه. (1390). چرایی و ضرورت تربیت کودکان، سایت اجتماعی آفتاب.
- نجفی پازکی، معصومه. (1395). مهارت‌های تولیدی زبان در برنامۀ درسی فارسی دورۀ ابتدایی، نشریه نوآوری‌های آموزشی مقاله، دوره 9، شماره 37.