ارزیابی اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی دوره های استانداردسازی و تعالی کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و ارایه راه کارهای عملی انجام گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل شامل کلیه کارکنان صفی و ستادی شرکت‌کننده در دوره‌های دوره های استانداردسازی و تعالی فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی می باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 130 نفر تعیین شده و شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده بوده است. به منظور تعیین اثربخشی دوره‌های استانداردسازی و تعالی در این تحقیق از مدل کرک پاتریک استفاده می شود. همچنین جهت سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی در سطوح اول و دوم از الگوی کرک‌پاتریک، از روش‌های توصیفی و برای ارزیابی اثربخشی سطوح سوم و چهارم از تحقیقات پس رویدادی استفاده گردید. بر اساس دیدگاه مدیران و فرماندهان میانگین متغیرهای قابلیت ارتباطی، فنی- اجرایی و قابلیت ادراکی قبل و بعد از اجرای دوره‌های استانداردسازی و تعالی بیش از نرم متوسط(با میانگین4 از 5) است. نتایج تحلیل استنباطی در خصوص فرضیات تحقیق نشان داد که قابلیت‌های‌ مهارت‌های ارتباطی، فنی- اجرایی و ادراکی آنان در محیط کار، پس از شرکت در دوره‌های استانداردسازی و تعالی با توجه به مقدار Sig(000 %) افزایش یافته است. همچنین مدیران و فرماندهان انتظامی استان خراسان جنوبی کیفیت فرآیند برنامه‌ریزی دوره‌های استانداردسازی و تعالی در این فرماندهی را نسبتا مطلوب ارزیابی می نمایند

کلیدواژه‌ها


 • ابطحی، سید حسین؛ عباسی، سعید (1386). توانمندسازی کارکنان، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.

  • اعرابی، ابراهیم، ابطحی، سید حسین (1387)، آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی ) جلد اول(تهران: موسسه فرهنگی کتاب لانیز، انتشارات پوینده.
  • آقایی، فاطمه؛ مهرورزان، آرمن (1392). الزامات اجرای مدل تعالی سازمانی در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
  • بشیری، مهدی (1392). ابعاد و ویژگی‌های الگوی مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی نیروی انتظامی (مگنا)، سال دهم، شماره 44، انتشارات فصلنامه توسعه سازمانی پلیس.
  • استوارت، جیمزا و به اوان. جان. سی (1389). نظریه‌های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات رشد.
  • آلفرد، لارنس ا، جان الیور، پی (1379). شخصیت، نظریه و پژوهش، ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: انتشارات آییژ.
  • بزازجزایری، علیرضا (1379). آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی شماره چهارم ) پیاپی) 24، سال ششم، زمستان 1379.
  • تسلمی، مجتبی و سلیمی، محمد حسین. (1387). مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)، چاپ اول، تهران: مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  • رشیدی، علیرضا (1379)، طراحی مدل کاربردی تعالی حرفه‌ای پرستاران، فصلنامه راهبرد، سال بیست و چهارم، صص 294-305.
  • سعادت، مهدی (1382). مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه درسی کنونی دوره ابتدایی ایران و طرحی برای آینده. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
  • صوفی، شهرناز و رضایی، علی (1392). بررسی رابطه پیاده‌سازی مدل تعالی سازمانی (EFQM) با عملکرد پلیس آگاهی ناجا. فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی. شماره اول، دوره سوم.
  • طباطبایی‌نسب، سیدمحمد (1396). ارائه مدل کاربردی جهت تعالی رفتار کارکنان کلانتری‌ها و پایگاه‌های نیروی انتظامی. طرح تحقیقاتی، دانشگاه یزد.
  • کریمی جعفری، غلامرضا و احمدی خدابخش (1392)، رابطه بین فرهنگ سازمانی و توامندسازی مدل تعالی سازمانی، مجله طب نظامی، سال هشتم، شماره یک، ص 77-69.
  • موسوی، کاظم؛ عرب‌شاهی، جواد (1392). رابطة اخلاق با تعالی سازمانی. تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه علامه طباطبائی.
  • محمودی، محمود (1388). استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتری‌ها، تهران، معاونت آموزش ناجا