بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان های ویژه ناجا است.
پژوهش حاضر از نظر هدف و نتیجه کاربردی و شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از480 نفر از کارکنان یگان های ویژه ناجا شامل فرماندهان، معاونان، مدیران و روسا می باشند که تعداد 214 نفر از طریق جدول مورگان نمونه آماری به شکل تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. در این تحقیق برای تهیه داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از نوع محتوایی بوده و پایایی آن 97 صدم بدست آمد و با شرکت جمع زیادی از کارشناسان شاخص های نهایی مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار SPSS و آزمونt تحلیل به منظور پاسخ به سوالات اساسی تحقیق استفاده گردیده است.
بعد از تجزیه و تحلیل مشخص گردید مقدار تی بدست آمده برابر 47/9 است که این مقدار بزرگتر از تی بحرانی(p <0/05) بوده و این نشانگر این است که آموزش های رزم ویژه بر توان عملیاتی کارکنان یگان‌های ویژه به شکل معناداری اثربخشی داشته است. همچنین در خصوص رضایت مندی کارکنان در گویه های مربوط به شرایط محیطی و محل برگزاری کلاس های رزم ویژه (نور، دما و فضای فیزیکی) رضایت کافی نداشته اند. همچنین میزان یادگیری کارکنان از آموزش رزم ویژه در حد قابل قبولی رقم خورده و همین امر باعث ایجاد تغییرات رفتاری و عملکـردی مورد انتظار در محیط واقعی کار شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. الهیاری بیگ،رسول(1393). شیوه‌های ارتقاءاثربخشی آموزش در یگان‌های ویژه ناجا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.
 2. اقلیمی، قاسم (1387). رابطه ویژگی‌های فردی با اثربخشی آموزش تیر اندازی دانشگاه علوم انتظامی امین. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 3. بابایی،علی(1394). میزان اثر بخشی آموزش دفاع شخصی کارکنان پلیس پیشگیری در اجرای ماموریت-ها.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم انتظامی امین.
 4. باقری، احسان (1381). بررسی تطبیقی شیوه‌های اثربخشی آمادگی جسمانی نیروهای مسلح ایران با ارتش چند کشور منتخب جهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام حسین (ع)
 5. بیگ خانی، فردین) 1393).کتاب پارکور برای تعقیب وگریز.
 6. رهبریان، بهروز (1384 ). عوامل موثر بر ارتقا توان عملیاتی کاراگاهان در دستگیری متهمان فراری.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم انتظامی امین.
 7. محمدی، علی (1394).اثربخشی ورزش پارکور بر افزایش سرعت واکنش و عکس العمل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ابهر.
 8. صمدی وهمکاران(1393 ). کتاب مدیریت ورزشی.تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.
 9. واعظ موسوی،محمدکاظم(1389). مبانی ورزشهای آمادگی جسمانی نظامیان.
 10. کرمی،حسن(1397). شهروند خبرنگار.
 11. کرمی،حسن(1397).خبر گذاری صدا و سیما.
 12. شعاعی، مرتضی (1393).رزم ویژه، معاونت آموزش ناجا.
 13. نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ مجیدی، داود (1394 ). ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت

در ارتقای عملکرد کارکنان پلیس، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی،2(3):118-95.

 1. درخشان، الیاس (1391 ). بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی تخصصی فراگیران درجه داری رسته آگاهی (مطالعه موردی آموزشگاه علمی تخصصی شهید چمران ناجا)، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 2. مرشدی، مسعود (1392 ). اثربخشی برنامه‌های آموزش تخصصی در تربیت و آموزش پلیس(مطالعه موردیفراگیران درجه داری رشته آگاهی ناجا). مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی،2(22):61-27.
 3. محبی، علی (1392 ). ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی دانشگاه علوم انتظامی (رشته انتظامی)، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
 4. کای،سز آلوارز (2016 ) اثربخشی تمرینات رزمی پلیس در استقامت مردان پلیس‌های ویژه امدادی.