ارائه مدل چرخش از تمرکز گرایی به کاهش تمرکز در زمینه مدرسه محوری در آموزش و پرورش شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

3 عضو هیات علمی (استاد) پژوهشگاه مطالعات، سازمان پژوهش و برنامه ریزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل چرخش از تمرکزگرایی به کاهش تمرکز در زمینه مدرسه محوری در آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. روش تحقیق، ترکیبی (آمیخته) می باشد که بخشی از آن به صورت کمی و بخشی از آن به صورت کیفی است و بر حسب هدف تحقیق توسعه ای-کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و همچنین مدیران و دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر تهران به همراه متخصصین در رشته مدیریت (مدیریت آموزش عالی، مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، مدیریت اجرایی، مدیریت فناوری اطلاعات) درسال تحصیلی 98- 1397 است. طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تعداد 440 نفرانتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته 37 سوالی بوده است. نتایج نشان داد که مدیریت مدرسه محور بر کاهش تمرکز در آموزش و پرورش تاثیر مثبت و معناداری دارد. یعنی هرچه مدیریت مدرسه محور درسازمان آموزش و پروش افزایش یابد، تمرکز در آموزش و پرورش کاهش می یابد (05/0 p<). بر اساس یافته های پژوهش مدل چرخش از تمرکزگرایی به کاهش تمرکز در آموزش و پرورش از اعتبار مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


بیدختی، علی اکبر؛ واجارگاه، کورش و مرادی، سعید. (1396). تحلیل ساختاری مؤلفه‌های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه پردازی تطبیقی. مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (29)، 50-27.
حقیقی، مسعود (1391). نقش تمرکززدایی و تفویض اختیار در ساختار آموزش و پرورش. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 3 (3)، 14-1.
پورعزت، علی اصغر و طاهری، عطار. (1395). سازماندهی و طراحی ساختار. تهران: انتشارات سمت.
مسعودیان، پریسا (1393). مزایا و معایب برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز در ایران. کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی.
علاقه بند، علی (1390). اصول مدیریت آموزشی. انتشارات پیام نور
شوقی، بهزاد؛ نظری، ستاره (1391). ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی (مفاهیم، تعاریف و نظریه‌ها). تهران: انتشارات راز نهان.
 رابنیز، استیون پی (1397). تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی. ترجمه: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، نشر صفار.
ظهیری، بهرام؛ مرادی، سعید؛ وحیدپور، وحیده (1393). بررسی عملکرد آموزش و پرورش شهر اسلام شر پیرامون تمرکز زدایی و موانع موجود در توسعه آن. طرح پژوهشی، سازمان آموزش و پرورش شهر اسلام شهر.
صبوری خسروشاهی، حبیب. (1389). بررسی میزان فردگرایی فرزندان در خانواده. مجله پژوهش‌های جامعه شناختی، 4 (4)، 110-93.
گنجی، علیرضا (1390). تمرکزگرایی یا تمرکززدایی: چالشی فرصت زا در مدیریت. تهران: انتشارات نیکان کتاب.
مسعودنیا، محمد (1397). جایگاه تفویض اختیار در نظام مدیریت سازمانی و آثار حقوقی آن (با تطبیق در مدیریت‌های استانی دانشگاه پیام نور). مجله علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، شماره 22.
 حاتمی، حسین (1391). تأثیر تفویض اختیار بر بهره وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره چهارم.
فرجاد، محمدعلی (1390). آموزش و پرورش تطبیقی. دانش تهران: انتشارات رشد.
اسکندری، حسین (1394). مجموع مقالات برگزیده همایش تبیین جایگاه فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه. تهران: انتشارات رسانه تخصصی.
سلسبیلی، نادر (1394). تمرکززدایی در آموزش و پرورش با تاکید در برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه. چاپ خجسته.
مهر علیزاده، یداله، سپاسی، حسین و آتشفشان، فاطمه. (1384). زمینه‌ها و موانع کاربست مدیریت مدرسه محور در ایران، مطالعه  در دبیرستان‌های دولتی  شهر.  مجله علوم تربیتی، 15 (72)، 18-1.